Automatyczne projektowanie wkładek formujących w VISI.

Program VISI pozwala na automatyczne zaprojektowanie wkładek formujących części wtryskowej i wypychaczowej formy wtryskowej. 

Mając model detalu rozpoczyna się od wygenerowania jego linii podziału za pomocą polecenia Linia podziału. Ważną kwestią na tym etapie jest wybranie kierunku formowania (otwierania formy).

wybranie kierunku formowania

Kiedy kierunek będzie już wskazany, linia podziału zostanie wygenerowana. Należy nadmienić, że jest ona w pełni edytowalna i jej poszczególne odcinki mogą zostać usunięte, a inne krawędzie ścian modelu do niej dodane. Istnieje możliwość wizualizacji rozsunięcia powierzchni części matrycowej i stemplowej podzielonych linią podziału. Jest to istotne z punktu widzenia przynależności poszczególnych ścian składowych modelu do jednego z wygenerowanych zestawów.

wizualne rozsunięcie powierzchni części matrycowej

Używając zaawansowanych funkcjonalności modelowania powierzchniowego, należy zdefiniować elementy składowe powierzchni podziału. Komendami, które mogą zostać użyte są: Zaokrąglenie krzywą, Powierzchnia samotworząca (automatyczna), Powierzchnia prostokreślna, Wyodrębnienie ściany jako powierzchni, Wydłużenie powierzchni czy Tworzenie powierzchni przyciętej.

Otrzymane powierzchnie zostaną zaimportowane do polecenia Dynamiczna powierzchnia podziału.

Okno dialogowe polecenia zawiera opcję Tworzenie formy, dla której istotne jest określenie parametru Grubość formy. Parametr ten definiuje trzeci wymiar wkładek formujących. Należy jeszcze w tym przypadku zaślepić otwory modelu, np. przy użyciu opcji Wypełnianie otworów.

Zatwierdzając polecenie zostaną wygenerowane wkładki formujące o założonych parametrach wymiarowych.

Zobacz na poniższym filmie automatyczne projektowanie wkładek formujących w praktyce: