Tworzenie ramki rysunkowej.

Szczegółowe rysunki 2D mogą zostać wygenerowane bezpośrednio z modelu 3D w postaci widoków, przekroi 2D, wyrwań oraz widoków izometrycznych. Wymiarowanie wraz z typami otworów i tabelą pozycji może być realizowane automatycznie lub ręcznie.

Szczegóły mogą być utworzone z dowolnego elementu złożenia i wyświetlane w postaci renderowanych brył 3D i rysunków płaskich 2D. Wstawiane elementy katalogowe modelu 3D mają odpowiednią reprezentację, zarówno w widoku, jak i przekroju. Zmiany w modelu 3D spowodują automatyczną modyfikację widoków 2D wraz z każdym połączonym wymiarem. Tabela pozycji listy części oraz ich odpowiednie odnośniki mogą być dodane do rysunku za pomocą komend zarządzania złożeniami.


Aby utworzyć własną ramkę rysunkową, w pierwszej kolejności należy narysować jej szkic przy użyciu prostych poleceń typu: Szkicowanie odcinków, Tekst itp. Kolor oraz grubość linii ramki można dowolnie edytować poleceniem Zmiana cech, pozwala to odróżnić ją od innych elementów. Dostępne opcje do edycji linii oraz przykładową ramkę pokazano na rysunkach poniżej.

Dostępne opcje do edycji linii oraz przykładowa ramka

W kolejnym kroku zajmiemy się wstawieniem pól tekstowych, które w zależności od rodzaju pozwalają na wprowadzanie lub automatyczną aktualizację wybranych parametrów rysunkowych. Wyróżniamy:

1. Pola systemu – informacje importowane z systemu, np. data, nazwa pliku, nazwa użytkownika itp.,

2. Pola użytkownika – definicja własnych pól, do których informację należy dodać ręcznie podczas aktualizacji ramki,

3. Pola detalu – informacje dotyczące danej części, np. materiał, obróbka cieplna itp.

Aby rozpocząć wstawianie, odpowiednich pól należy wybrać z górnego paska menu polecenie Wymiarowanie > Maski > Tworzenie. Okno dialogowe tworzenia ramki przedstawiono na rysunku poniżej.

Okno dialogowe tworzenia ramki

Po wybraniu odpowiedniego parametru wraz z rozmiarem czcionki należy określić jego umiejscowienie w ramce. Czynność tą wykonujemy poleceniem Dodanie pola. Postępując w sposób analogiczny, dodajemy pozostałe pola do ramki.

Aby umożliwić używanie utworzonej tabeli rysunkowej, należy ją zapisać jako symbol, wybierając kolejno polecenie Wymiarowanie > Symbole > Tworzenie symbolu. Postępując zgodnie z podpowiedziami, należy wskazać jej zakres, punkt odniesienia oraz ustawienie symbolu jako Globalny. Ramkę należy zapisać z rozszerzeniem pliku masek (*.mas), umożliwi to jej późniejsze wybranie podczas tworzenia dokumentacji płaskiej.