VISI Flow – Symulacja wtrysku.

Wszystkie obszary dotyczące wytwarzania wyprasek z tworzyw sztucznych mogą zyskać na optymalizacji konstrukcji formy oraz parametrów wtrysku.

Innowacyjny program symulacji wtrysku dostarczany przez firmę Vero usprawnia pracę projektantów detali, konstruktorów form oraz operatorów wtryskarek. Redukuje koszty i daje możliwość zaprojektowania niezawodnych form wtryskowych przy zachowaniu optymalnych warunków formowania. VISI Flow jest unikalnym narzędziem przeznaczonym do prognozowania, idealnym do analizy zarówno przed i po produkcji oraz do jednoczesnego projektowania wtrysku elementów z tworzyw sztucznych.


Przed wykonaniem jakiejkolwiek analizy, ważnym jest sprawdzenie poprawności bryły, ponieważ każdy błąd może wpłynąć negatywnie na wyniki obliczeń. W tym celu należy wybrać z górnego paska menu Analiza → Poprawność bryły i wskazać bryłę do zbadania. Jeżeli bryła jest poprawna, można przystąpić do analizy, wybierając kolejno Flow → Wizard oraz model detalu. Program wykorzystuje siatkę utworzoną z trójkątnych elementów, której parametry możemy ustawić w poniższym oknie dialogowym.

Okno parametry siatki

Po zatwierdzeniu pojawia się możliwość sprawdzenia poprawności utworzonej siatki oraz jej edycja, polegająca na usuwaniu i dodawaniu trójkątnych elementów siatki.

Naprawa siatki mesh

W kolejnym kroku program oblicza grubość ścianek elementu oraz graficznie zaznacza miejsca odbiegające od wartości średniej. Następnie program pyta, czy sformatować model, klikamy Tak.

Gotowy model do analizy

W celu utworzenia analizy wypełnienia postępujemy zgodnie z instrukcjami poniżej.

Przeglądarka analizy

Kolejno definiujemy parametry wtrysku. W zakładce Formowanie ustawiamy wszystkie parametry niezbędne do przeprowadzenia analizy. W zakładce zaawansowany istnieje możliwość definicji wtrysku sekwencyjnego.

Analiza wypełnienia

Następnie po zatwierdzeniu odpowiednich parametrów wtrysku należy rozpocząć obliczenia.

Analiza wypełnienia - rozpocznij obliczanie

Po ukończeniu obliczeń przez system pod widoczną opcją Rozpocznij obliczanie, pojawi się funkcja Ładuj rezultaty, która służy do analizy cyklu. Dostępne parametry do analizy przedstawiono poniżej.

Analiza wypełnienia - dostępne parametry

Niżej przedstawiono analizowany model z zaznaczonymi pułapkami powietrznymi oraz liniami łączenia.

Analizowany model z zaznaczonymi pułapkami powietrznymi oraz liniami łączenia

W kolejnym kroku przeprowadzimy analizę fazy docisku, w tym celu należy kliknąć PPM na podpunkt analizy wtrysku i wybrać opcję Twórz fazę docisku. W oknie dialogowym wprowadzamy odpowiednie parametry wg ustalonej technologii wtrysku, po czym zatwierdzamy przyciskiem OK oraz tak jak w poprzednim przypadku rozpoczynamy obliczanie.

Okno analizy wtrysku i fazy docisku

Analiza fazy docisku umożliwia zbadanie większej liczby zmiennych widocznych poniżej.

Lista zmiennych po analizie fazy docisku

W ostatnim punkcie analizy przeprowadzono analizę fazy odkształceń. W tym celu na utworzonej fazie docisku kliknięto PPM i wybrano polecenie Twórz fazę odkształcenia i kolejno rozpocznij obliczenia. Poniżej przedstawiono efekty analizy odkształcenia.

Efekty analizy odkształcenia