Przygotowanie elektrody do obróbki.

Moduł VISI Machining 3D daje możliwość zaprogramowania obróbki elektrod przy użyciu specjalnych cykli. Podczas tworzenia elektrody system automatycznie generuje odpowiedni układ dla każdej z nich, co skraca czas potrzebny na przygotowania. Aby przejść do modułu wytwarzania, należy wybrać z bocznego paska ikon funkcję Nawigator CAM. Jest to interfejs, który zapewnia dostęp do wszystkich funkcji związanych z programowaniem obróbki części.


Przed przystąpieniem do programowania obróbki należy określić model obrabianej części, półfabrykat oraz elementy mocujące. Prawidłowa definicja wyżej wymienionych elementów jest kluczowa do przeprowadzenia prawidłowej obróbki.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować geometrię części obrabianej, w tym celu w Nawigatorze CAM, należy wybrać funkcję, Zarządzania wybranymi modelami → Dodaj element obrabiany. Zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami należy wybrać geometrię modelu i całość zatwierdzić przyciskiem OK. Efektem tego działania jest pojawienie się na pasku drzewa Nawigatora CAM ikony elementu obrabianego.

Ikony elementu obrabianego

W kolejnym kroku należy określić model półfabrykatu. Wybierając ponownie funkcję, Zarządzania wybranymi modelami → Dodaj półfabrykat, z bryły ograniczającej należy zdefiniować model półfabrykatu do obróbki. W nowym oknie dialogowym należy określić naddatki materiałowe w trzech kierunkach X, Y, Z, zgodnie z kartą półfabrykatu oraz wpisać nazwę.

Menadżer modeli

Następnie, aby zapewnić prawidłową kontrolę kolizji podczas symulacji kinematycznej, należy dodać geometrię elementu mocującego. W tym celu należy wybrać kolejno z górnego paska polecenie Elektroda → Wstawianie uchwytu z biblioteki. W nowym oknie dialogowym zmienić kategorię na Szczęki oraz wybrać uchwyt ER-038824. Używając polecenia Obrót oraz Przesunięcie należy spozycjonować uchwyt względem oprawki elektrody. Dla uporządkowania projektu element mocujący należy dodać do nowej warstwy oraz zdefiniować jako element mocujący.

Geometria modelu mocującego

Przed przystąpieniem od obróbki należy zmienić aktywny układ współrzędnych. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w okolicach układu współrzędnych i wybrać polecenie Menadżer Płaszczyzn. Podczas tworzenia elektrod, program automatycznie wstawi do menadżera płaszczyzn odpowiednie dla każdej elektrody układy współrzędnych.

Menadżer Płaszczyzn

Ostatnim krokiem przed przystąpieniem do programowania jest utworzenie nowego projektu w Nawigatorze CAM. Po przełączeniu zakładek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie pustego pola i wybrać polecenie Dodaj projekt oraz uzupełnić odpowiednie wartości.

Po przygotowaniu wyżej opisanych czynności można przejść do programowania obróbki.