VISI Elektroda – Utworzenie półfabrykatu.

VISI Elektroda to zautomatyzowane narzędzie służące do tworzenia i zarządzania elektrodami oraz uchwytami. Moduł ten dostarcza możliwość zaprojektowania uchwytu, symulację drążenia oraz wykrycie potencjalnych kolizji.

W procesie tworzenia elektrody w oprogramowaniu VISI pierwszym krokiem jest tworzenie geometrii elektrody, a następnym zdefiniowanie półfabrykatu – czyli materiału pozostałego po obróbce elektrody. Sposób tworzenia półfabrykatu prezentujemy poniżej.

W celu uzyskania półfabrykatu należy wybrać kolejno polecenie Elektroda → Półfabrykat. Następnie, zgodnie z pojawiającymi się komunikatami wybrać model elektrody oraz bryłę matrycy do sprawdzenia kolizji, co spowoduje automatyczne pojawienie się okna dialogowego oraz półfabrykatu z domyślnymi parametrami dopasowanymi do rozmiaru elektrody.

Okno dialogowe z domyślnymi parametrami

Cechy

W tej sekcji możliwe jest ustawienie parametrów półfabrykatu, dla utworzonej wcześniej elektrody poleceniem Elektroda. Dostępne ustawienia:

 • Nazwa – definicja nazwy elektrody.
 • Materiał – definicja materiału, z którego wykonana elektroda zostanie wykonana.
 • Uwagi – możliwość wprowadzenia dodatkowych notatek lub uwag.
 • Warstwa – określenie warstwy, w której utworzony ma zostać półfabrykat (Warstwa Bieżąca/Nowa/Elektrody).
 • Dodatkowe pola – powiązanie parametrów półfabrykatu z menadżerem złożeń.
 • Przeźroczystość – możliwość ustawienia przeźroczystości.
 • Usuń półfabrykat – możliwość edycji oraz usuwania poprzednio utworzonego półfabrykatu.
 • Definicja elektrody – opcja używana, gdy dodawanie półfabrykatu jest niepotrzebne, końcówka elektrody reprezentuje finalny kształt.

Okno dialogowe z wybranymi parametrami cechy półfabrykatu:

Okno dialogowe z wybranymi parametrami

Typ

W tej sekcji możliwe jest zdefiniowanie typu elektrody (zgrubna, pół-wykończeniowa, wykończeniowa, polerująca, inne) oraz parametrów odpowiadających 33 danemu typowi, jest to: odsunięcie, liczba elektrod oraz jakość powierzchni w skali VDI. W programie możliwe jest ustawienie parametrów domyślnych do danego typu elektrody.

W tej sekcji możliwe jest zdefiniowanie typu elektrody

Przekrój / Wymiary

Komenda przekrój/wymiary służy do definiowania kształtu półfabrykatu i jego wymiarów. Dostępne ustawienia:

 • Przekrój – do wyboru prostopadłościenny oraz walec.
 • Średnica – definicja średnicy walca.
 • Długość – definicja długości prostopadłościanu.
 • Szerokość – definicja szerokości prostopadłościanu.
 • Wymiary – możliwość wyboru wymiarów standardowych dla prostopadłościanu.
 • Wymiary – możliwość wyboru wymiarów standardowych dla walca.
 • Wysokość – definicja wysokości półfabrykatu.
 • Naddatek – definicja naddatku.
 • Użyj wymiarów elektrody – program dobiera rozmiar półfabrykatu w oparciu o geometrię elektrody.

Wybrane parametry przekroju i wymiarów:

Wybrane parametry przekroju i wymiarów

Wymiar piętki

Polecenie wymiar piętki umożliwia zdefiniowanie „piętki” elektrody. Jest to część pomiędzy elektrodą a półfabrykatem, często stosowane w celach pomiarowych. Dostępne ustawienia:

 • Przekrój – do wyboru prostopadłościenny lub walcowy.
 • Długość – definicja długości prostopadłościanu.
 • Szerokość – definicja szerokości prostopadłościanu.
 • Średnica – definicja średnicy walca.
 • Wysokość – definicja wysokości „piętki”.
 • Kolor – definicja koloru „piętki”.
 • Wydłużanie znaczników – możliwość wydłużenia znaczników.
 • Tworzenie piętki – tworzy „piętkę” i umożliwia na wprowadzenie jej parametrów.

Okno dialogowe z parametrami:

Wymiar piętki

Ustawienie wysokości

W tej sekcji zdefiniować można całkowitą wysokość elektrody (półfabrykat + piętka + elektroda). Dostępne ustawienia:

 • Całkowita wysokość – reprezentuje całkowitą wysokość elektrody, w przypadku zmiany tego parametru, system automatycznie przeliczy wysokość podaną w trakcie definicji półfabrykatu.
 • Całkowita wysokość z uchwytem – w przypadku dodania uchwytu do elektrody, funkcja pokazuje całkowitą wysokość całego zestawu.
W tej sekcji zdefiniować można całkowitą wysokość elektrody

Znaczniki

Dana sekcja daje możliwość zdefiniowania znaczników na elektrodzie, które ułatwiają późniejsze ustawianie elektrody. Dostępne ustawienia:

 • Wymiar fazy – definicja wymiaru fazy.
 • Strona pierwszej fazki – określa pozycję pierwszej fazy na półfabrykacie.
 • Strona drugiej fazki – określa pozycje drugiej fazy na półfabrykacie.
 • Kąt fazki – określa kąt fazowania.
 • Promień zaokrąglenia – określa wartość promienia zaokrąglenia dla wszystkich nie sfazowanych krawędzi, 0 oznacza brak zaokrąglenia.
 • Promień kuli – określa promień sfery znajdującej się na środku półfabrykatu.
 • Kąt ściany – określa ścianę, która zostanie wypełniona wybranym kolorem.
 • Kolor ściany – wybór koloru nakładanego na wybraną ścianę.

Wybrane parametry znaczników:

Wybrane parametry znaczników

Położenie środka półfabrykatu

Polecenie to służy do zmiany położenia środka półfabrykatu, względem układu współrzędnych. W przypadku modyfikacji wartości współrzędnej Z wysokość całkowita definiowana w poprzednich punktach zostanie automatycznie skorygowana. Dostępne ustawienia:

 • X – współrzędna X położenia półfabrykatu względem układu współrzędnych.
 • Y – współrzędna Y położenia półfabrykatu względem układu współrzędnych.
 • Z – współrzędna Z położenia półfabrykatu względem układu współrzędnych.
Położenie środka półfabrykatu

Informacje o początku UW

W tej sekcji wyświetlana jest informacja na temat aktywnego układu współrzędnych, względem którego generowana jest geometria elektrody. Wartość ta nie może zostać zmieniona.

Informacje o początku układu współrzędnych:

Informacje o początku UW

Polecenie przesunięcia

W tej sekcji możliwe jest przemieszczenie półfabrykatu wzdłuż osi X oraz Y. Opcja szczególnie przydatna dla elektrod niesymetrycznych.

Okno dialogowe do opcji przesunięcia.

Polecenie przesunięcia

Obrót

Polecenie obrót umożliwia definicje kąta obrotu półfabrykatu.

Wygląd okna dialogowego opcji obrotu.

Polecenie obrót

Początek układu współrzędnych

Funkcja początek układu współrzędnych umożliwia definicje układu współrzędnych elektrody. Dostępne ustawienia:

 • Początek układu współrzędnych – definicja umiejscowienia początku układu współrzędnych, do wyboru: góra – układ ustawiany jest w Z maksimum elektrody, dół – układ ustawiany jest w Z minimum elektrody, ręcznie – pozwala na manualne wybranie położenia układu współrzędnych, Z – umożliwia na ręczne wybranie położenia układu współrzędnych w osi Z, współrzędne X i Y pozostają na środku, Powierzchnia dolna półfabrykatu – układ współrzędnych zostaje umieszczony na środku, dolnej ściany półfabrykatu (lub piętki w przypadku, gdy jest zdefiniowana).
 • Bieżąca oś – definicja podstawowej osi elektrody.
Początek układu współrzędnych

Dane drążenia

Funkcja podaje dane dotyczące drążenia wybranej elektrody. Dostępne ustawienia:

 • Powierzchnia rzutu – powierzchnia obszaru, obliczona wzdłuż kierunku pracy elektrody.
 • Powierzchnia drążenia – obszar obliczony na podstawie kontaktu ścian elektrody, ze ścianami matrycy.
 • Głębokość gniazda – maksymalna wysokość obrabianej kieszeni przez elektrodę.

Dane drążenia dla projektowanej elektrody:

Dane drążenia

Zatwierdzenie

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy sprawdzić, czy nie zachodzi żadna kolizja.

Utworzona geometria półfabrykatu:

Utworzona geometria półfabrykatu

Utworzenie części chwytowej elektrody

W następnym kroku należy utworzyć część chwytową elektrody. W tym celu należy wybrać z paska Menu, polecenie Elektroda → Uchwyt. Zgodnie z wyświetlanymi podpowiedziami należy wpisać w pierwszej kolejności model elektrody z półfabrykatem i kolejno bryłę matrycy w celu sprawdzenia kolizji. Dostępne do modyfikacji parametry zostały opisane w części dotyczącej tworzenia półfabrykatu elektrody.

Utworzenie części chwytowej elektrody

Analogicznie jak w poprzednich operacjach, należy sprawdzić elektrodę pod kątem występowania kolizji, a następnie całość zatwierdzić.

Symulacja sprawdzająca elektrodę pod kątem występowania kolizji

Definicja uchwytu

W kolejnym etapie procesu projektowania elektrody należy zdefiniować uchwyt, w którym elektroda zostanie zamocowana. W tym celu należy wybrać z paska Menu, polecenie Elektroda → Wstawianie uchwytu z biblioteki. Na rysunku poniżej pokazano okno dialogowe, w którym wybrano odpowiedni uchwyt.

Definicja uchwytu

Następnie należy wybrać dostawcę. Po wybraniu odpowiedniego uchwytu określamy jego położenie. Poleceniem obracaj dookoła osi, należy zorientować położenie kątowe uchwytu, tak aby odpowiadał ułożeniu elektrody. Następnie określamy położenie uchwytu poprzez wybranie punktu docelowego z włączonym filtrem punkt równoodległy. Na rysunku poniżej pokazano elektrodę wraz z dodanym uchwytem.

Elektroda wraz z dodanym uchwytem