VISI Progress – Rozwijanie elementu blaszanego.

VISI Progress przeznaczony jest do konstruowania zarówno pojedynczych tłoczników, jak i przyrządów postępowych czy transferowych, wychodząc od analizy modelu detalu, poprzez etap rozwijania i wyliczenia wykroju, dochodząc, aż do konstrukcji tłocznika i jego elementów składowych – matryc, stempli itd.


Głębokie przetłoczenia, rozwinięcia liniowe i nieliniowe czy kołnierze, są obliczane przez algorytm hybrydowy łączący metody analityczne z metodą elementów skończonych.

Funkcje VISI Progress przeznaczone do rozwijania detali blaszanych zostaną przedstawione na poniższym przykładzie.

Funkcje VISI Progress

Nowy sposób rozwijania detali w VISI 2021.0 daje możliwość pracy bezpośrednio na oryginalnym modelu bryłowym, obsługując przy tym funkcjonalności modułu Blank, który analizuje występujące siły oraz zarządzanie detalami zawierającymi gięcia nieliniowe, oraz kołnierze. Analiza detalu blaszanego przedstawia ulepszone odwzorowanie graficzne analizowanej części, poprzez automatyczną identyfikację zgięć, fragmentów płaskich i przetłoczeń. Poniżej pokazany jest detal po wykonaniu wstępnej analizy. Program automatycznie zmienia kolor ścian oraz przypisuje odpowiedni typ własności poszczególnych ścian. Niezbędny jest również na tym etapie wybór odpowiedniego materiału, korzystając ze wbudowanej bazy – na tej podstawie obliczane są później występujące naprężenia w procesie tłoczenia, gięcia i wykrawania.

Detal po wykonaniu wstępnej analizy

Użytkownik VISI ma możliwość definicji różnych typów własności ścian jednego detalu, które zostaną uwzględnione w procesie wyliczenia wykroju. Nowa funkcjonalność umożliwia połączenie funkcji rozwijania gięć liniowych oraz nieliniowych w jednym poleceniu.

W przypadku rozpoznania gięć liniowych – oznaczonych kolorem jasnozielonym system rozwija je przy użyciu silnika do gięć liniowych, natomiast wykryte kołnierze rozwijane są przy użyciu metody MES – ma to wpływ na długość rozwinięcia oraz na obliczone siły.

Po automatycznej analizie detalu system pozwala użytkownikowi na edycję analizowanych ścian, co pozwala zmienić typ gięcia występujący na określonych ścianach. Dzięki tej funkcjonalności jesteśmy w stanie narzucić w oprogramowaniu, w jaki sposób wykonywane będzie dane tłoczenie lub gięcie na detalu. Po wybraniu polecenia Edycja Analizowanych Ścian z menu Progress należy wskazać ściany, które chcemy edytować, a następnie wybrać typ analizy.

Moduł Designer VISI

Ściany oznaczone kolorem ciemnozielonym zdefiniowane zostały jako kołnierz nieliniowy, jasnozielony kolor oznacza gięcia liniowe, a pomarańczowy płaszczyzny. Tak przygotowany detal, można rozwinąć w całości do postaci płaskiej przy użyciu polecenia Rozginanie Detalu. Oprogramowanie do wykonania rozwinięcia wykorzystuje przypisane wcześniej własności materiału oraz silnik obliczeniowy odpowiedni dla danego typu analizy. Użytkownik w trakcie rozginania detalu ma również możliwość definicji sposobu obliczania warstwy obojętnej dla poszczególnych gięć.

Moduł Designer VISI 2021.0 - polecenie Rozginanie Detalu
Moduł Designer VISI - w trakcie rozginania detalu

Po tak przeprowadzonym rozginaniu możliwe jest sprawdzenie pocienienia materiału oraz stref bezpieczeństwa w określonym rejonie. Poniższy wykres przy użyciu mapy kolorów przestawia miejsca, w których wystąpi największe pocienienie materiału oraz możliwe naderwania i spęczenia.

Moduł Designer VISI - Rwykres przy użyciu mapy kolorów

Oprogramowanie VISI umożliwia również rozwijanie detalu krok po kroku. Przedstawione powyżej rozwinięcie, rozkłada detal do postaci płaskiej w jednym kroku, stosując odpowiednie silniki rozginania do poszczególnych obszarów, co z kolei umożliwia szybkie określenie rozmiaru taśmy, na której dana część będzie wykonywana. Rozwijanie krok po kroku analizowanej części umożliwia stworzenie kolejnych taktów i zaplanowanie rzeczywistej metody wykonywania elementu. Utworzone takty i kroki są później przypisywane do projektu taśmy, która następnie służy do zaprojektowania przyrządu.

Dany detal, wykonywany może być w różny sposób, poniżej przedstawiony zostanie wariant, gdzie środkowa część detalu rozwinięta zostanie w kilku krokach, przy zachowaniu gięć liniowych. Fioletowe ściany zdefiniowane zostały jako pojedyncze przetłoczenie. W przypadku kołnierza całość powierzchni rozwijana jest jako jedna ściana, co w tej sytuacji nie byłoby do końca prawidłową metodą. Do zmiany typu ściany ponownie wykorzystano funkcję Edycja Analizowanych Ścian.

Edycja Analizowanych Ścian

Tak zdefiniowany detal również można rozgiąć w jednym kroku, ponieważ wszystkie ściany mają nadany typ analizy. Do rozwijania gięć liniowych oznaczonych kolorem jasno zielonym wykorzystana została opcja Rozginanie Detalu Krok Po Kroku. Przetłoczenia oznaczone kolorem fioletowym, automatycznie dopasowują się do sąsiadujących ścian, które zostały rozgięte do kąta 40°.

Moduł Designer VISI - Rozwijania gięć liniowych

Każde gięcie liniowe oraz kołnierz może zostać rozgięty w kolejnym takcie o podaną wartość kąta – oznacza to, że przykładowe gięcie 90°, możemy rozgiąć w kilku krokach. Na poniższej ilustracji, detal został rozgięty w 5 taktach.

Moduł Designer VISI - Rozwijanie elementu blaszanergo - detal rozgięty w 5 taktach

Sporą zaletą nowej technologii jest asocjatywność oryginalnego modelu z kolejnymi rozwinięciami, oznacza to, że podczas procesu projektowania, możemy edytować detal nominalny, a zmiany zostaną automatycznie zastosowane na kolejnych taktach. Aby zaktualizować kolejne takty, należy użyć polecenia Przebuduj połączone detale. Każda modyfikacja po przebudowaniu połączonych detali zostanie naniesiona na kolejne takty, został automatycznie przeniesiony na połączone takty po przebudowie.

Kolejną istotną funkcją, związaną z rozwijaniem detali blaszanych w VISI jest opcja Blank Modelu. Funkcja ta pozwala rozwinąć cały detal, przy użyciu MES, pokazując wynik w trybie podglądu, co pozwala na ocenę rozwinięcia oraz m.in. nadanie ograniczeń w postaci wiązań na ścianach lub krawędziach, które mają pozostać zablokowane w kierunkach X, lub Y, dodanie płyty dociskowej lub dociskacza. Program przeprowadza analizę tłoczenia całego detalu w zadanych warunkach oraz oblicza rzeczywisty kształt półfabrykatu, z którego możliwe będzie uzyskanie danego kształtu. Na poniższym zrzucie oznaczone zostały strefy bezpieczeństwa mapą kolorów, obszar niebieski informuje użytkownika o możliwości wystąpienia zmarszczeń na materiale. Obliczana zostaje również siła kołnierzowania oraz wykrawania.

Moduł Designer VISI - polecenie Przebuduj połączone detale
Moduł Designer VISI - Opcja Blank

Po tak przygotowanej analizie detalu, utworzeniu odpowiednich stacji rozginania dalszym krokiem jest zaprojektowanie taśmy. Czynność tą można wykonać w oprogramowaniu VISI przy użyciu polecenia Analiza taśmy/pasa. System automatycznie dodaje stemple wewnętrzne oraz odkrawające. Utworzone wcześniej takty należy przypisać do odpowiednich numerów stacji. Symulacja tłoczenia oraz wykrawania na taśmie wykonywana jest w oparciu o dodane stemple, oraz rozgięte wcześniej detale. Poniżej przedstawiony został przykładowy układ projektu taśmy utworzony w oparciu o wykonane wcześniej czynności.

Rozwijanie elementu blaszanergo - zaprojektowanie taśmy